Byens kirker og klostre

Helligåndshuset
Helligåndshuset

Randers var delt i tre sogne1 med hver deres kirke. Foruden de tre sognekirker2 fandtes en klosterkirke3 ved Gråbrødre kloster4

Uden for Randers lå to små kirker. Den ene lå ved en forstad lige nord for byen, og den anden lå i tilknytning til en spedalskhedsgård5.

Ved reformationen6 blev næsten alle kirker i Randers nedlagt. I dag er der kun Sct. Mortens kirke tilbage. Alle klostrene blev nedlagt, og kun en enkelt bygning er bevaret. Det er Helligåndshuset, der var en del af et Helligåndskloster. 

1 Sogne: Et mindre område. Måske 2-3 små landsbyer eller en del af en by. Sognet hørte til en kirke og alle, der boede i sognet skulle bruge kirken og betale skat til den.
2 Sognekirker: En typisk middelalderlig sognekirke.
En typisk sognekirke
3 Klosterkirke: Tilhørte klostret og blev brugt af munkene. Klosterkirken kunne ligge for sig selv eller være bygget sammen med resten af klostret. En del af kirken var kun for munkene.

4 Gråbrødre kloster: Franciskanerkloster grundlagt 1236. På grund af munkekuttens farve blev munkene i daglig tale kaldt de grå brødre.
Dreng i Gråbrødrenes dragt
5 Spedalskhedsgård: Alle spedalske blev sendt til en lukket institution uden for byen af hensyn til smittefaren. Her blev de syge plejet.
6 Reformationen: Et skifte i den officielle religion i Danmark i 1536. Danskerne skiftede fra at være katolikker til at være protestanter, som de fleste i Danmark er i dag. Begge er kristne trosretninger. Kongen bestemte landets og folkets religion. Reformationen betød at, alle landets klostre blev nedlagt, og at kirkerne blev lavet om indvendigt.Sct. Clemens kirke

I Middelgade lå Sct. Clemens kirke, som blev bygget for omkring 850 år siden. En lille sidegade til Middelgade hedder i dag Tårngade, fordi kirkens tårn fik lov at stå længe efter, at kirken var revet ned. 

Kirken var indviet7 til Sct. Clemens8. I kirkens vestlige ende lå en fornem indgang med tre søjler af granit på hver side af døren. Kirken var bygget af granitkvadre9 og fik senere våbenhus10 og tårn. 

På kirkegården fandt man en mand, der var begravet med tre muslingeskaller syet på tøjet. Skallerne er pilgrimsmærker11. Manden var pilgrim12 og har vandret den lange vej fra Danmark ned gennem Tyskland og Frankrig, over bjergene til Spanien og helt ud mod vest til Santiago de Compostella, hvor Sankt Jakob ligger begravet. Ved Skt. Jakobs grav har manden bedt bønner og bedt om tilgivelse for sine synder.

Pilgrim med Ibskaller
Pilgrim med Ibskaller

7 Indviet: Alle middelalderlige kirker var ”indviet” eller overgivet til en helgen. På årsdagen mindedes den pågældende helgen ved en messe i kirken. Alle helgener kendes ved ordet sankt (mænd) eller sankta (kvinder) foran navnet.
8 Sct. Clemens: Sct. Clemens var de søfarendes beskytter. Hans helgendag er den 23. november.
9 Granitkvadre: Store firkantede sten af granit.
Kirkemur af granitkvadre

10 Våbenhus: Den lille tilbygning længst til venstre i billedet er våbenhuset, der blev brugt som indgang. Ingen måtte bære våben inde i kirken, de skulle lægges her.
Våbenhus
11 Pilgrimsmærker: En lille men særlig ting, fremstillet og solgt til pilgrimmene som bevis for at de nåede rejsens mål. Pilgrimsmærker var som regel til at sy på tøjet.
12 Pilgrim: Pilgrimme på vandring. De tager på en rejse for deres tro.
Pilgrimme på vandringHelligåndsbrødrenes kloster

Helligåndsbrødrene boede i Helligåndsklostret, som blev bygget for over 500 år siden. Helligåndsbrødrene var munke. De tog sig af byens syge og gamle mennesker samt hittebørn. Munkene bar en blå og hvid dragt med et særligt kors på: Et kors med to tværarme13.

Helligåndshuset14 er rester fra klostret. I middelalderen var det munkenes hospitalsbygning. 

Sct. Mortens kirke, der er den eneste kirke fra middelalderen, der er tilbage i Randers, hørte også til klosteret.

På Kulturhistorisk Museum Randers kan du se helligåndsbrødrenes meget smukke alterkalk15.

Sct. Mortens kirke
Sct. Mortens kirke

13 Korset havde to tværarme: Helligåndsklostrets segl fra ca. 1494. Sct. Martin holder korset. En krøbling ses nederst til venstre.
Helligåndsklostrets segl

14 Helligåndshuset:
Helligåndshuset
15 Alterkalk: Alterkalken er lavet i Horsens i 1490.
Alterkalk fra HelligåndshusetSct. Laurentii kirke

På en bakketop lige uden for byens volde lå en lille forstad. Byens havde sin egen kirke og kirkegård. Kirken var indviet16 til Sct. Laurentius17 og var lille og fattig. Randers Tinghus ligger i dag på det sted, hvor kirken lå.

Sct. Laurentius kirke
Sct. Laurentius kirke

16 Indviet: Alle middelalderlige kirker var ”indviet” eller overgivet til en helgen. På årsdagen mindedes den pågældende helgen ved en messe i kirken. Alle helgener kendes ved ordet sankt (mænd) eller sankta (kvinder) foran navnet.

17 Sct. Laurentius: Helgen der led martyrdøden ved at blive stegt på en rist. På billeder ses han ofte med en stor rist i hånden. Helgendag den 10. august.Vor Frue kloster

For 900 år siden blev det første kloster bygget i Randers i byens nordlige udkant. Det var for nonner, der tilhørte Benediktinerordenen18.

Klostret var stort. Her var nonnernes værelser, et stort fælleskøkken, en spisesal og en syskole for rige familiers døtre. Nonneklosteret blev indviet19 til Jomfru Maria og kirken til Sct. Peder. 

For 550 år siden forlod de sidste nonner klosteret, og det blev revet ned. Kirken fortsatte som sognekirke frem til Reformationen20.

Ved udgravninger har Kulturhistorisk Museum i Randers fundet potteskår, smykker, synåle og sakse. Vi ved også fra gamle dokumenter, at for ca. 840 år siden i 1170, boede der en nonne i klosteret, som hed Søster Trugundis. Hun kom fra en meget rig familie. 

Murstykke fra Sct. Peders kirke
Murstykke fra Sct. Peders kirke

18 Bennediktinerordenen: Klosterorden opkaldt efter den hellige Benedict.
19 Indviet: Alle middelalderlige kirker var ”indviet” eller overgivet til en helgen. På årsdagen mindedes den pågældende helgen ved en messe i kirken. Alle helgener kendes ved ordet sankt (mænd) eller sankta (kvinder) foran navnet.

20 Reformationen: Et skifte i den officielle religion i Danmark i 1536. Danskerne skiftede fra at være katolikker til at være protestanter, som de fleste i Danmark er i dag. Reformationen betød at, alle landets klostre blev nedlagt, og at kirkerne blev lavet om indvendigt.Gråbrødrenes kloster

Lige inden for byporten mod øst lå et munkekloster. Det blev bygget for ca. 770 år siden i 1236. Klostret var et Franciskanerkloster21, og klostrets munke var tiggermunke. De levede af det, de kunne samle ind blandt byens indbyggere. Fordi munkekutten22 var grå, blev munkene kaldt de grå brødre. 

Munkene byggede på deres kloster i 250 år. Det var bygget af røde munkesten23. Klosteret endte med at have fire fløje og en gårdhave i midten med en korsgang24 rundt om. Klostrets kirke var indviet25 til Jomfru Maria. 

For 500 år siden smed kongens folk munkene ud af klostret, og kongen overtog det. Klostret blev omdøbt til Dronningborg Slot. I dag ligger butikscentret, Slotscentret, på dette sted.

Gråbrødre kloster
Gråbrødre kloster

21 Franciskanerkloster: Klosterorden opkaldt efter den hellige Frans af Assisi.
22 Munkekutte: Gråbrødre.
Gråbrødre

23 Røde munkesten: Til højre ser du almindelige mursten. Til venstre er de store munkesten.
Munkesten til venstre, moderne mursten til højre
24 Korsgang: Gang i sammenbyggede klosterfløje rundt om en firkantet have i midten. Gangen var åben ud til haven.
25 Indviet: Alle middelalderlige kirker var ”indviet” eller overgivet til en helgen. På årsdagen mindedes den pågældende helgen ved en messe i kirken. Alle helgener kendes ved ordet sankt (mænd) eller sankta (kvinder) foran navnet.Sct. Jørgens spedalskhedsgård

Uden for Randers lå de spedalskes bolig, Sct. Jørgensgården. Her blev byens spedalske sendt hen af deres familier, fordi de var bange for at blive smittet. Spedalskhed var en frygtelig sygdom, der ikke kunne helbredes. De syge fik sorte pletter på kroppen, og fingre og tæer faldt af.

På Sct. Jørgensgården fik de spedalske pleje og mad. De boede på gården resten af deres liv og måtte ikke komme i tæt kontakt med raske mennesker. 

Stort set alle spedalskhedsgårde var indviet26 til Sct. Jørgen og blev kaldt Sct. Jørgensgårde. Gårdene havde deres eget kapel27 og kirkegård. Sct. Jørgensgården i Randers er aldrig blevet fundet. Måske lå den i nærheden af den nuværende Søren Møllersgade. 

Antallet af spedalske i Danmark var ikke stort, og ved middelalderens slutning var sygdommen helt udryddet.

Sct Jørgen
Sct Jørgen

26 Indviet: Alle middelalderlige kirker var ”indviet” eller overgivet til en helgen. På årsdagen mindedes den pågældende helgen ved en messe i kirken. Alle helgener kendes ved ordet sankt (mænd) eller sankta (kvinder) foran navnet.

27 Kapel: Særligt afsnit eller rum af kirken, kun beregnet til begravelser. Ved Sct. Jørgensgårdene måske en lille bygning.